Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er FREDERIKSSUND IDRÆTS KLUB. Den er stiftet den 10. juni 1898, har hjemsted i Frederikssund og i daglig tale nævnt: FIK.

§ 2
Foreningens formål er at dyrke idræt, at dygtiggøre sig ved træning, at deltage i turneringer, stævner, møder o. lign, der tjener disse formål samt give medlemmerne lejlighed til at tilbringe fornøjelige timer i godt kammeratskab.

§ 3
Foreningen står som medlem af Danmarks Idræts-Forbund gennem de herunder hørende specialforbund, Dansk Boldspil Union og DBU Sjælland samt DGI.

§ 4
Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer, dog henvises til § 6.

§ 5
Udmeldelse af foreningen kan kun ske ved skriftlig eller personlig henvendelse til kassereren. Spillercertifikat udleveres kun, hvis skyldig kontingent er betalt.

§ 6
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen i henhold til foreningens økonomi, men skal godkendes på førstkomne generalforsamling. Kontingentet opkræves via PBS og betales forud. Ingen aktive medlemmer må stå i restance ved forårs- og efterårsturneringens start. Evt. nyt medlemskab kan kun opnås, hvis restancen er betalt. Passive medlemmer slettes automatisk, hvis kontingentet ikke indbetales 3 måneder efter opkrævningen. Bestyrelsen kan indrømme kontingentfrihed eller evt. moderation i særlige tilfælde.

§ 7
Bestyrelsen fastsætter prisen for entreen til kampe på stadion.

§ 8
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned.

1. Valg af dirigent
2. Formanden og ungdomsformanden aflægger beretninger
3. Det reviderede regnskab forelægges til vedtagelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand – på ulige år
6. Valg af kasserer – på lige år
7. Valg af ungdomsformand – på ulige år
8. Valg af seniorformand – på lige år
9. Valg af et bestyrelsesmedlem på ulige år og to bestyrelsesmedlemmer på lige år
10. Valg af et suppleant til bestyrelsen
11. Valg af revisor
12. Valg af revisorsuppleant
13. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 50 medlemmer skriftlig fremsætter motiveret begæring herom til bestyrelsen, hvorefter denne indvarsler til generalforsamling, der skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremkomst.
Alle generalforsamlinger bekendtgøres med 8 dages varsel i den lokale presse.
Forslag fra medlemmerne må, for at være forhandlingsberettigede, indgives skriftligt til formanden senest 4 dage inden generalforsamlingen. Alle generalforsamlinger ledes af en dirigent og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal (undtagen ved foreningens ophævelse). Alle foreningens medlemmer over 18 år er stemmeberettigede og valgbare – dog under henvisning til § 6.
Medlemmer, der er yngre end 18 år, er stemmeberettigede via deres forældre dog under henvisning til § 6.

§ 9
Foreningens almindelige anliggender ledes af en bestyrelse bestående af:

1. Formanden
2. Kassereren
3. Ungdomsformanden
4. Seniorformanden
5. 3 bestyrelsesmedlemmer
6. 1 suppleant

Foreningen tegnes af bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og sekretær.
Sekretæren kan vælges udenfor bestyrelsen og er derved ikke medlem af bestyrelsen.
2 revisorer med 1 suppleant.

Alle valg gælder for 2 år, undtagen suppleanter, der vælges for 1 år.
Valgene finder sted ved stemmeflertal blandt de foreslåede.
Det medlem, som herefter har højeste stemmetal, bliver suppleant.
Afstemningen skal foretags skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det.

§ 10
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire medlemmer er til stede. Beslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan i årets løb, uden generalforsamlingens samtykke, supplere sig mellem medlemmerne, hvis de på generalforsamlingen valgte suppleanter er oprykkede eller frafaldne.

§ 11
Ungdomsudvalget forestår ledelse af ungdommen i klubben til og med U19. Ungdomsudvalget skal efter bedste evne arbejde for, at dets medlemmer foruden de almindelige turneringskampe, deltager i stævner og lignende samt virke for, gennem udflugter, ture til større kampe og medlemsmøder, at fremme kammeratskabet, give medlemmerne de bedste betingelser for at dyrke deres sport.
Ungdomsudvalget ansætter selv sine trænere i afdelingen.
Udvalget kan disponere økonomisk efter et på forhånd fastsat budget.

§ 12
Seniorformanden har, med referance til den øvrige bestyrelse, ansvaret for seniorafdelingens drift, herunder ansættelse af trænere, holdledere m.v.
Sportsarrangementer, spillermøder og festligheder kan kun arrangeres med bestyrelsens tilladelse. Bestyrelsen kan dispensere for denne paragrafs enkelte bestemmelser.

§ 13
Når formanden er forhindret i at repræsentere foreningen, overtager næstformanden hvervet.

§ 14
Regnskabet slutter den 31. december, og regnskabet skal være afsluttet og revideret senest 8 dage før generalforsamlingen.
Kassereren kan i samråd med bestyrelsen antage en opkræver.
Bestyrelsen kan antage en regnskabsfører, som i samarbejde med kassereren fører og afslutter foreningens regnskaber. Regnskabsføreren har intet ansvar for kassererens trufne dispositioner.

§ 15
Old-boysafdelingen
1. Old-boysafdelingen arbejder som selvstændig afdeling under FIK.
2. Formålet er at dyrke idræt og anden selskabelighed i form af fester og lignende.
3. Medlemskab af old-boysafdelingen: Enhver kan optages som medlem, hvis han gennem sit medlemskab af FIK har opnået den fornødne alder (32 år) – og selv ønsker at blive overflyttet. Endvidere enhver anden, som er fyldt 32 år. Bestyrelsen kan dog give dispensation.
4. Afdelingen vælger selv sin ledelse på en generalforsamling i årets første kvartal, hvortil der indkaldes ved brev til medlemmerne. Ledelsen består af 5 medlemmer samt en suppleant. Formand og 2 medlemmer vælges på lige år, kasserer og 1 medlem vælges på ulige år. Suppleant vælges hvert år.
Ledelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
5. Afdelingen fastsætter selv kontingentet.
Old-boys er passive medlemmer af FIK og betaler kontingent til FIK svarende hertil. Beløbet afregnes med FIK hvert år inden 31. december og ledsages af en medlemsfortegnelse.
6. Ved arrangementer fælles med FIK skal der træffes aftaler om økonomiske betingelser.
7. Afdelingens regnskab revideres af FIK´s revisorer. Ved fordeling af afdelingens eventuelle overskud skal FIK´s ungdomsafdeling tilgodeses.
8. Afdelingen holder FIK underrettet om arrangementer, så der kan tages skyldig hensyn hertil ved banefordeling og lignende.
9. FIK´s bestyrelse kan med øjeblikkelig virkning ophæve disse love, hvis afdelingen ikke drives efter ordlyd og mening.
10. Ophæves afdelingen bevarer dens medlemmer deres passsive medlemskab af FIK. Afdelingens aktiver tilfalder FIK.
11. Enhver ændring af disse love skal godkendes af FIK´s bestyrelse.
12. Disse love er godkendt den 19. november 1974, og er samtidig ny overenskomst med FIK.

§ 16
Ethvert medlem er forpliget til at efterkomme de af bestyrelsen fastsatte bestemmeler, såvel i klubhuset som på stadion. Det er medlemmernes pligt under træning, kampe og lignende indenfor foreningen, at udvise en sømmelig optræden.
Overtrædelse af disse bestemmelser kan bestyrelsen straffe med karantæne og eksklusion.

§ 17
Er et medlem ekskluderes af foreningen, har vedkommende ret til at fordre sagen forelagt på generalforsamlingen gennem et stemmeberettiget medlem. Den pågældende har lov til at give møde for at tale sin sag.

§ 18
Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen.
Foreningens æresmedlemmer modtager et æresmedlemsnål.
Foreningens æresmedlemmer har gratis adgang til samtlige foreningens arrangementer.
Foreningens æresnål uddeles af bestyrelsen til medlemmer, der har gjort en påskønnelsesværdig indsats for FIK.
Foreningens æresnål giver gratis adgang til alle foreningens arrangementer.
Foreningens æresnål samt æresmedlemsnål er personlig.

§ 19
Foreningens klubnål uddeles til 1. holdspillere, der har spillet 25 turnerings- og pokalkampe. Nålen er personlig.
Efter ialt 50 kampe uddeles 1 nål med knop. Efter 100 kampe uddeles 1 nål med 2 knopper. Efter ialt 150 kampe uddeles 1 nål med 3 knopper o.s.v. Disse nåle er ligeledes personlige.

§ 20
Lovændringer kan kun foretages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de mødte stemmer for ændringen.

§ 21
Foreningens ophævelse kan ikke finde sted, så længe mindst 25 medlemmer stemmer for dens beståen.

§ 22
Foreningens ejendele kan ved opløsning ikke tilfalde medlemmerne, men overgår til byens styre til opbevaring og kan af dette udleveres til en senere stiftet forening med samme formål som FIK.

Således vedaget på generalforsamlingen den 23. november 1966 med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne 27. november 1969 og 23. september 1971 samt 19. november 1974, der afløser lovene af 24. januar 1944.

Revideret ved generalforsamlingen den 30. november 1976.
Revideret ved generalforsamlingen den 25. november 1980.
Revideret ved generalforsamlingen den 23. november 1982.
Revideret ved generalforsamlingen den 27. januar 1984.
Revideret ved generalforsamlingen den 31. januar 1986.
Revideret ved generalforsamlingen den 29. januar 1988.
Revideret ved generalforsamlingen den 26. januar 1990.
Revideret ved generalforsamlingen den 1. februar 1991.
Revideret ved generalforsamlingen den 24. januar 1992.
Revideret ved generalforsamlingen den 28. januar 1994.
Revideret ved generalforsamlingen den 8. februar 2002.
Revideret ved generalforsamlingen den 31. januar 2003.
Revideret ved generalforsamlingen den 3. februar 2006.
Revideret ved generalforsamlingen den 29. januar 2013.
Revideret ved generalforsamlingen den 19. februar 2016.